Cooper and Barrel

Terms & conditions

1 Algemeen

Onder Cooper & Barrel wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Cooper & Barrel BV te Schiedam.

 

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij  Cooper & Barrel als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.2 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kan de wederpartij geen rechten ontlenen met betrekking tot later gesloten overeenkomsten. 

 

3 Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 Alle wijzigingen en/of aanvullingen van de gesloten overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zulks schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 Getoonde of verstrekte monsters, modellen, maten en gewichten gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

 

4 Verplichtingen van de wederpartij 

4.1 De wederpartij verplicht zich in overeenkomsten met in Nederland gevestigde derden met betrekking tot de door  Cooper &  Barrel geleverde zaken deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en deze verplichtingen eveneens op te leggen aan iedere opvolgende derde die in Nederland is gevestigd.

4.2 De wederpartij is verplicht alle door ons afgeleverde zaken uitsluitend te verhandelen in de originele en van ons afkomstige detailverpakking, zonder deze te beschadigen of daar anderszins enige verandering in aan te brengen.

4.3 De wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Cooper &  Barrel inzage te geven in haar administratie door een door Cooper &  Barrel aan te wijzen onpartijdige registeraccount, teneinde te doen nagaan of deze algemene voorwaarden zijn nageleefd.

4.4 De wederpartij verplicht zich tot betaling van een direct opeisbare boete van € 225,-- voor iedere overtreding van deze algemene voorwaarden, dan wel voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. 

 

5 Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn af magazijn Zoetermeer.

5.2 Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Cooper & Barrel het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

 

6 Aflevering/levertijd

6.1 De met Cooper & Barrel overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.2 Aflevering geschiedt af magazijn, Zoetermeer onder gelijktijdige risico-overgang met betrekking tot de geleverde zaken.

 

7 Betaling

7.1 Facturen van Cooper &  Barrel dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door Cooper &  Barrel aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

7.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Cooper &  Barrel ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van de) maand.

7.4 Alle kosten verbonden aan invordering komen voor rekening van de wederpartij. Naast de kosten waartoe de wederpartij op grond van artikel 237 Rv zal worden veroordeeld, is zij tevens alle door Cooper &  Barrel werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met als minimum de kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde rente en daarna, in volgorde van ouderdom, de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing aan de wederpartij.


8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Cooper &  Barrel behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden

b) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op haar retentierecht te beroepen voor wat betreft bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

8.2 Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan Cooper &  Barrel toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

8.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van een prestatie als bedoeld in lid 1, is Cooper &  Barrel gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent Cooper &  Barrel reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

 

9 Zekerheid

9.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Cooper &  Barrel terstond genoegzaam en in de door Cooper &  Barrel gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Cooper &  Barrel gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld is in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen terstond opeisbaar.

 

10 Klachten, onderzoek plicht

10.1 De wederpartij is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij Cooper &  Barrel niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na aflevering, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

10.2 Bij klachten met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde zaken, dient de wederpartij de zaken te bewaren in de originele verpakking. De wederpartij zal de zaken niet terugzenden zonder toestemming van Cooper &  Barrel.

10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Cooper &  Barrel te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak, vervanging van de afgeleverde zaak dan wel teruggave van de koopprijs.

10.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verkoop van 1 jaar na aflevering.

 

11 Ontbinding en bevrijding

11.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de wederpartij, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de wederpartij, faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of overdracht, stillegging of liquidatie van haar bedrijf, is Cooper &  Barrel te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de door haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Cooper &  Barrel is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen, ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

11.2 Indien de behoorlijke nakoming door Cooper &  Barrel ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Cooper &  Barrel komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Cooper &  Barrel het recht te harer keuze, haar prestaties op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

11.3 Onder overmacht voor Cooper &  Barrel zal onder meer, maar niet uitsluitend, worden begrepen; gedragingen behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Cooper &  Barrel bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Cooper &  Barrel bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door Cooper &  Barrel geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werklieden-uitsluiting, ziekte, oproer, mobilisatie, staat van beleg, blokkade, brand, vorst, overstroming, overheidsvoorschriften, in-, uit- en/of doorvoer verbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de oogst en/of productie, natuur- en/of kernrampen en oorlogen en/of oorlogsdreiging.

11.4 Indien de wederpartij, nadat Cooper &  Barrel haar daartoe een termijn van 5 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, heeft Cooper &  Barrel het recht te harer keuze de zaken voor rekening en risico van de koper waar dan ook op te slaan dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten terzake van schadevergoeding van Cooper &  Barrel.

 

12 Aansprakelijkheid

12.1 Cooper &  Barrel is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, welke aan haar opzet of grove schuld te wijten is, tot het bedrag waarvoor Cooper & Barrel is verzekerd krachtens haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

12.2 Cooper &  Barrel is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.

12.3 Cooper & Barrel bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten, voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

12.4 Cooper &  Barrel is ter zake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.

12.5 De wederpartij zal Cooper &  Barrel vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd terzake van schade en/of verlies, welke door deze derde in verband met de door Cooper &  Barrel geleverde zaken mocht ontstaan.

12.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Cooper &  Barrel ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

13 Accijnsvrije levering

13.1 De wederpartij, aan wie ingevolge artikel 43 van de Wet op de Accijns door de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen een vergunning voor een accijnsgoederenplaats is verstrekt, is verplicht:

a. voorafgaande aan een te verrichten accijnsvrije levering van accijnsgoederen aan Cooper & Barrel het nummer van de vergunning aan haar kenbaar te maken, alsmede een schriftelijke opgave, vergezeld van een handtekeningenlijst, te doen toekomen van de personen die bevoegd zijn om namens de wederpartij de opgemaakte vervoersopdracht te voorzien van een verklaring dat de geleverde accijnsgoederen de betreffende accijnsgoederenplaats hebben bereikt en in de administratie van de betreffende accijnsgoederenplaats zijn opgenomen; en

b. ingeval van een verrichte accijnsvrije levering van accijnsgoederen de opgemaakte vervoersopdracht of een afschrift daarvan, in origineel getekend, uiterlijk binnen een maand na dagtekening te retourneren, voorzien van een verklaring dat de accijnsgoederen hun bestemming hebben bereikt en in de administratie van de betreffende accijnsgoederenplaats zijn opgenomen.

Indien Cooper & Barrel bovengenoemde bescheiden niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij jegens Cooper &  Barrel aansprakelijk voor voldoening van al hetgeen door Cooper &  Barrel aan accijns verschuldigd is/zal zijn met betrekking tot de onder a en b genoemde levering(en).

 

14 Recall

De wederpartij zal volledig meewerken aan recall-akties als daartoe de noodzaak mocht ontstaan. De wederpartij zal door Cooper &  Barrel gecompenseerd worden voor redelijkerwijs door de wederpartij gemaakte kosten ten behoeve van recall-akties naar aanleiding van productgebreken, waarvoor Cooper &  Barrel aansprakelijk moet worden geacht.

 

15  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cooper &  Barrel en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen Cooper & Barrel en de wederpartij worden bij uitsluiting berecht door de rechtbank Rotterdam , tenzij Cooper &  Barrel kiest voor een andere bevoegde rechter.

 

16 Conversie

Indien er voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.